İş ilanları, İş Başvuruları, Personel Alımları – İsimOlsa.Com
Zabıta Memuru Alımı 2020
Yazar: - 31 Mayıs 2020
464
0

 Başvuru şartları ve müracaat dönemleri ekteki dosyalarda bulabilir ve müracaatınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Erzurum Şenkaya Belediyesi KPSSP3 puan çeşidine göre Taban puanı 70 olan kişileri alacak, Çankaya Belediyesi ise KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan çeşitlerine göre alacak ve en az taban puan 60 olanlar başvurabilecek. Bingöl Belediyesi de gene Çankaya Belediyesi gibi KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan çeşitlerine bakacak ama taban puan olarak 70 kabul edecek. Bütün belediyeler adaylardan en az B kategorisi sürücü ehliyeti koşulu aramaktadır.

Belediye Başkanlığından: ZABITA MEMURU ALIM İLANI Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı Zabıta Memuru GİH 9 34 Herhangi bir lisans programından mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek KPSS P3 En az 60 Puan Zabıta Memuru GİH 9 6 Herhangi bir lisans programından mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Kadın KPSS P3 En az 60 Puan Zabıta Memuru GİH 10 24 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek KPSS P93 En az 60 Puan Zabıta Memuru GİH 10 6 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Kadın KPSS P93 En az 60 Puan Zabıta Memuru GİH 10 10 Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi) mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek KPSS P94 En az 60 Puan BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. a) Türk vatandaşı olmak. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ortaöğretim (Lise veya dengi) 2018-KPSSP94 Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER Başvuru sırasında; 1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (http://www.cankaya.bel.tr/) temin edeceklerdir. 2. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 8. Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ Adaylar, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 23/06/2020 Salı gününden 29/06/2020 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında tarafımızdan yapılacaktır. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağırılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları 03.07.2020 Cuma günü belediyemiz (http://www.cankaya.bel.tr/) internet adresinde ilan edilecek olup, sınava çağrılan adaylar kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu sınava giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI Sözlü ve Uygulamalı Sınav 06 Temmuz-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında Şehit Gönenç Caddesi No :20/1 Maltepe – ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında yapılacaktır. Sınavlar saat:09.00’da başlayacaktır. Sözlü ve Uygulamalı Sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Sözlü Sınav; a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar. Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ: a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir. d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet (http://www.cankaya.bel.tr/) adresinde ilan edilecektir. Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. İlan olunur. 3685/1-1

Bir önceki yazımız olan 2500 Bayan Polis Alımı 2020 başlıklı makalemizde pomem bayan polis, pomem bayan 2020 ve hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Konular

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

2 + 1 =