İş ilanları, İş Başvuruları, Personel Alımları – İsimOlsa.Com
YSK Personel Alımı ve Başvurusu 2018
Yazar: - 02 Mart 2018
681
0

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Yüksek Seçim Kurulu(YSK)da görevlendirilmek üzere toplamda 549 personel alımı gerçekleşecektir. Son Başvuru 16/03/2018 saat:17:00’a kadardır.

Başvuru Şekli : Başvurular Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının kurumsal internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 2016 KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.

– Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.

– Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.

– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az beş gün önce Başkanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

– Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

– Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” ile girebileceklerdir.

– Sözlü sınava katılacak adayların, Başkanlık kurumsal internet sitesinde bulabilecekleri ve usulüne uygun doldurdukları 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisini, (ayrıca Taşra Teşkilatı Zabıt Katibi ve Teknisyen unvanlı kadrolar için müracaat eden adayların, ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini) sözlü sınav günü Başkanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.

– Sözlü sınavı; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere toplam, 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

– Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

– Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

– Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evraklar ile bu evrakların Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Başkanlık kurumsal internet sitesinde duyurulacaktır.

– Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılır. (tercihlerine bu şekilde yerleştirilemeyenlerin veya tercihte bulunmayanların atamaları Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca resen yapılacaktır.)

– Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.

– Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

– Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

– Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

– Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

II- BAŞVURU ŞARTLARI Genel Şartlar

– 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak,

– İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı

Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

– 2016 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için

KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

ÖZEL ŞARTLAR

– Mühendis kadrosuna atanabilmek için; Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar

Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim

Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

– İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için; Matematik ve İstatistik, İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar

Bilimleri lisans programlarından birinden mezun olmak.

– Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit

Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

– Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye

Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme,

Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte

ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

– Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için; fakülte ve yüksekokulların bilgisayar eğitimi veren

bölüm ya da programlarından mezun olmak,

– Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; orta öğretim kurumlarının, bilişim teknolojileri alanı ve dallarından veya elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dalları mezunu olmak.

– Zabıt katibi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, arşiv memuru, santral memuru, şoför, dağıtıcı, bekçi ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

– Sekreter kadrosuna atanabilmek için; en az yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm yada programlarından mezun olmak,

YSK MERKEZ

UNVAN VE ADEDİ

MÜHENDİS: 6

İSTATİSTİKÇİ: 6

PROGRAMCI: 9

ÇÖZÜMLEYİCİ: 12

TEKNİSYEN: 3

BİGİSAYAR İŞLETMENİ: 3

V.H.K.İ: 30

ARŞİV MEMURU: 3

SANTRAL MEMURU: 4

SEKRETER: 6

BEKÇİ: 6

ŞÖFÖR: 15

HİZMETLİ: 18

DAĞITICI: 2

İLİLÇEUNVAN VE ADEDİ
TEKNİSYENZABIT KATİBİ
ADANASEYHAN1
ADANAALADAĞ1
ADANAFEKE1
ADIYAMANMERKEZ1
ADIYAMANGERGER1
ADIYAMANGÖLBAŞI1
AFYONMERKEZ1
AFYONDİNAR1
AFYONSİNCANLI1
AFYONŞUHUT1
AĞRIMERKEZ12
AĞRIDİYADİN1
AĞRIELEŞKİRT1
AĞRITAŞLIÇAY1
AMASYAMERKEZ1
AMASYASULUOVA1
ANKARAİL SEÇİM1
ANKARABALA1
ANKARABEYPAZARI2
ANKARAELMADAĞ1
ANKARAHAYMANA1
ANKARANALLIHAN1
ANKARAŞEREFLİKOÇHİSAR2
ANTALYAKEPEZ1
ANTALYAAKSEKİ1
ARTVİNMERKEZ1
ARTVİNHOPA1
AYDINEFELER1
AYDINKARACASU1
AYDINSÖKE1
BALIKESİRALTIEYLÜL1
BALIKESİRKARESİ1
BALIKESİRERDEK1
BALIKESİRİVRİNDİ1
BALIKESİRKEPSUT1
BALIKESİRMANYAS1
BALIKESİRSAVAŞTEPE1
BALIKESİRSUSURLUK1
BİLECİKMERKEZ11
BİLECİKBOZÜYÜK1
BİLECİKGÖLPAZARI1
BİLECİKOSMANELİ1
BİNGÖLMERKEZ1
BİNGÖLGENÇ1
BİNGÖLKİĞI1
BİTLİSMERKEZ12
BİTLİSHİZAN1
BOLUMERKEZ1
BOLUGÖYNÜK1
BOLUMENGEN1
BURDURMERKEZ1
BURDURTEFENNİ1
BURDURYEŞİLOVA1
BURSAOSMANGAZİ1
BURSAİNEGÖL1
BURSAKELES1
BURSAMUSTAFAKEMALPAŞA1
ÇANAKKALEMERKEZ11
ÇANAKKALEBAYRAMİÇ1
ÇANAKKALEÇAN1
ÇANAKKALEEZİNE1
ÇANAKKALEGELİBOLU1
ÇANAKKALEGÖKÇEADA1
ÇANAKKALEYENİCE1
ÇANKIRIMERKEZ1
ÇANKIRIÇERKEŞ1
ÇANKIRIŞABANÖZÜ1
ÇORUMMERKEZ1
ÇORUMALACA1
ÇORUMBAYAT1
ÇORUMKARGI1
ÇORUMOSMANCIK1
DENİZLİMERKEZEFENDİ1
DENİZLİÇAL1
DENİZLİÇAMELİ1
DENİZLİÇARDAK1
DİYARBAKIRBAĞLAR1
DİYARBAKIRBİSMİL1
DİYARBAKIRÇINAR1
DİYARBAKIRDİCLE1
DİYARBAKIREĞİL1
DİYARBAKIRHANİ1
DİYARBAKIRHAZRO1
DİYARBAKIRLİCE1
EDİRNEMERKEZ11
EDİRNEENEZ1
EDİRNEİPSALA1
EDİRNEKEŞAN1
EDİRNEUZUNKÖPRÜ1
ELAZIĞMERKEZ1
ELAZIĞKOVANCILAR1
ELAZIĞMADEN1
ELAZIĞPALU1
ERZİNCANMERKEZ1
ERZİNCANİLİÇ1
ERZİNCANKEMAH1
ERZİNCANKEMALİYE1
ERZİNCANREFAHİYE1
ERZİNCANTERCAN1
ERZURUMYAKUTİYE12
ERZURUMHORASAN1
ERZURUMKARAYAZI1
ERZURUMPASİNLER1
ERZURUMŞENKAYA1
ERZURUMTORTUM1
ESKİŞEHİRODUNPAZARI1
ESKİŞEHİRBEYLİKOVA1
ESKİŞEHİRÇİFTELER1
ESKİŞEHİRSİVRİHİSAR1
GAZİANTEPŞEHİTKAMİL1
GAZİANTEPNİZİP1
GİRESUNMERKEZ1
GİRESUNALUCRA1
GİRESUNŞEBİNKARAHİSAR1
GİRESUNTİREBOLU1
GÜMÜŞHANEMERKEZ1
GÜMÜŞHANEŞİRAN1
HAKKARİMERKEZ1
HAKKARİŞEMDİNLİ1
HAKKARİYÜKSEKOVA1
HATAYANTAKYA1
HATAYALTINÖZÜ1
HATAYKIRIKHAN2
HATAYSAMANDAĞI1
ISPARTAMERKEZ1
ISPARTAEĞİRDİR1
ISPARTAKEÇİBORLU1
ISPARTASENİRKENT1
ISPARTASÜTÇÜLER1
ISPARTAYALVAÇ1
MERSİNAKDENİZ1
MERSİNAYDINCIK1
MERSİNGÜLNAR1
İSTANBULİL SEÇİM1
İSTANBULADALAR1
İSTANBULARNAVUTKÖY4
İSTANBULATAŞEHİR2
İSTANBULAVCILAR2
İSTANBULBAĞCILAR6
İSTANBULBAHÇELİEVLER2
İSTANBULBAKIRKÖY1
İSTANBULBAŞAKŞEHİR2
İSTANBULBAYRAMPAŞA1
İSTANBULBEŞİKTAŞ4
İSTANBULBEYKOZ1
İSTANBULBEYLİKDÜZÜ3
İSTANBULBEYOĞLU2
İSTANBULÇATALCA1
İSTANBULÇEKMEKÖY1
İSTANBULESENLER2
İSTANBULESENYURT4
İSTANBULEYÜP1
İSTANBULFATİH2
İSTANBULGAZİOSMANPAŞA4
İSTANBULGÜNGÖREN2
İSTANBULKADIKÖY4
İSTANBULKAĞITHANE3
İSTANBULKARTAL1
İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECE1
İSTANBULMALTEPE1
İSTANBULPENDİK1
İSTANBULSANCAKTEPE1
İSTANBULSARIYER2
İSTANBULSİLİVRİ3
İSTANBULSULTANBEYLİ3
İSTANBULSULTANGAZİ3
İSTANBULŞİŞLİ1
İSTANBULTUZLA2
İSTANBULÜMRANİYE1
İSTANBULÜSKÜDAR1
İSTANBULZEYTİNBURNU1
İZMİRİL SEÇİM1
İZMİRALİAĞA1
İZMİRBERGAMA1
İZMİRMENEMEN1
İZMİRÖDEMİŞ1
İZMİRTORBALI1
KARSMERKEZ11
KARSARPAÇAY1
KARSSELİM1
KASTAMONUMERKEZ1
KASTAMONUAZDAVAY1
KASTAMONUCİDE1
KAYSERİKOCASİNAN1
KAYSERİİNCESU1
KAYSERİPINARBAŞI1
KAYSERİSARIOĞLAN1
KAYSERİSARIZ1
KIRKLARELİMERKEZ1
KIRKLARELİBABAESKİ1
KIRKLARELİDEMİRKÖY1
KIRKLARELİPINARHİSAR1
KIRŞEHİRMERKEZ1
KIRŞEHİRMUCUR1
KOCAELİİZMİT1
KOCAELİBAŞİSKELE2
KOCAELİÇAYIROVA1
KOCAELİDARICA2
KOCAELİGEBZE3
KOCAELİGÖLCÜK1
KOCAELİKÖRFEZ2
KONYAİL SEÇİM1
KONYAAKŞEHİR1
KONYABEYŞEHİR1
KONYACİHANBEYLİ1
KONYAÇUMRA1
KONYAYUNAK1
KÜTAHYAMERKEZ1
KÜTAHYAGEDİZ1
MALATYAYEŞİLYURT1
MALATYADARENDE1
MALATYAHEKİMHAN1
MALATYAPÜTÜRGE1
MANİSAYUNUSEMRE12
MANİSAAKHİSAR1
MANİSAALAŞEHİR1
MANİSASALİHLİ1
MANİSASELENDİ1
K.MARAŞONİKİŞUBAT1
K.MARAŞGÖKSUN1
K.MARAŞPAZARCIK1
MARDİNARTUKLU1
MARDİNKIZILTEPE1
MARDİNSAVUR1
MUĞLAMENTEŞE11
MUĞLABODRUM2
MUĞLADATÇA1
MUĞLAMARMARİS1
MUĞLAMİLAS1
MUŞMERKEZ11
MUŞVARTO1
NEVŞEHİRMERKEZ1
NEVŞEHİRHACIBEKTAŞ1
NİĞDEMERKEZ1
NİĞDEÇİFTLİK1
ORDUALTINORDU1
ORDUAKKUŞ1
ORDUAYBASTI1
ORDUGÖLKÖY1
ORDUGÜRGENTEPE1
ORDUKORGAN1
ORDUKUMRU1
ORDUMESUDİYE1
ORDUPERŞEMBE1
ORDUÜNYE1
RİZEMERKEZ1
RİZEKALKANDERE1
RİZEPAZAR1
SAKARYAADAPAZARI11
SAKARYAAKYAZI1
SAKARYAARİFİYE1
SAKARYAFERİZLİ1
SAKARYAKAYNARCA1
SAKARYAPAMUKOVA1
SAMSUNİLKADIM1
SAMSUNBAFRA1
SAMSUNKAVAK1
SAMSUNVEZİRKÖPRÜ1
SİİRTMERKEZ1
SİİRTERUH1
SİİRTPERVARİ1
SİİRTŞİRVAN1
SİNOPMERKEZ1
SİNOPDURAĞAN1
SİNOPTÜRKELİ1
SİVASMERKEZ1
SİVASDİVRİĞİ1
SİVASGÜRÜN1
SİVASKOYULHİSAR1
SİVASŞARKIŞLA1
SİVASYILDIZELİ1
SİVASZARA1
TEKİRDAĞSÜLEYMANPAŞA11
TEKİRDAĞÇERKEZKÖY1
TEKİRDAĞÇORLU3
TEKİRDAĞMALKARA1
TEKİRDAĞMARMARAEREĞLİSİ1
TEKİRDAĞMURATLI1
TEKİRDAĞŞARKÖY1
TOKATMERKEZ1
TOKATALMUS1
TOKATARTOVA1
TOKATERBAA1
TRABZONORTAHİSAR1
TRABZONMAÇKA1
TRABZONOF1
TRABZONTONYA1
TUNCELİMERKEZ1
TUNCELİMAZGİRT1
TUNCELİPÜLÜMÜR1
ŞANLIURFAHALİLİYE12
ŞANLIURFAEYYÜBİYE1
ŞANLIURFAKARAKÖPRÜ1
ŞANLIURFAAKÇAKALE1
ŞANLIURFABİRECİK1
ŞANLIURFACEYLANPINAR1
ŞANLIURFAHARRAN1
ŞANLIURFASİVEREK3
ŞANLIURFAVİRANŞEHİR2
UŞAKMERKEZ1
UŞAKEŞME1
UŞAKSİVASLI1
VANTUŞBA1
VANBAHÇESARAY1
VANBAŞKALE1
VANÇALDIRAN1
VANÇATAK1
VANERCİŞ1
VANMURADİYE1
VANSARAY1
YOZGATMERKEZ1
YOZGATAKDAĞMADENİ1
YOZGATÇAYIRALAN1
YOZGATŞEFAATLİ1
ZONGULDAKMERKEZ1
ZONGULDAKÇAYCUMA1
ZONGULDAKKARADENİZ EREĞLİ1
ZONGULDAKGÖKÇEBEY1
AKSARAYMERKEZ1
AKSARAYESKİL1
BAYBURTMERKEZ1
KARAMANMERKEZ1
KARAMANERMENEK1
KARAMANSARIVELİLER1
KIRIKKALEMERKEZ1
KIRIKKALEDELİCE1
KIRIKKALESULAKYURT1
BATMANMERKEZ1
BATMANSASON1
ŞIRNAKMERKEZ12
ŞIRNAKBEYTÜŞŞEBAP1
BARTINMERKEZ1
ARDAHANMERKEZ11
ARDAHANGÖLE1
ARDAHANHANAK1
ARDAHANPOSOF1
IĞDIRMERKEZ1
IĞDIRTUZLUCA1
YALOVAMERKEZ12
KARABÜKMERKEZ1
KARABÜKESKİPAZAR1
KİLİSMERKEZ12
OSMANİYEMERKEZ1
OSMANİYEBAHÇE1
DÜZCEMERKEZ11
DÜZCEYIĞILCA1
TOPLAM81345

Bir önceki yazımız olan TCDD KPSS 60 Puan Personel Alımı Başvuruları başlıklı makalemizde tcdd 2018 iş başvurusu, ve hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Konular

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

four × four =