YSK Personel Alımı ve Başvurusu 2018


YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Yüksek Seçim Kurulu(YSK)da görevlendirilmek üzere toplamda 549 personel alımı gerçekleşecektir. Son Başvuru 16/03/2018 saat:17:00’a kadardır.

Başvuru Şekli : Başvurular Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının kurumsal internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 2016 KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.

– Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.

– Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.

– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az beş gün önce Başkanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

– Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

– Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” ile girebileceklerdir.

– Sözlü sınava katılacak adayların, Başkanlık kurumsal internet sitesinde bulabilecekleri ve usulüne uygun doldurdukları 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisini, (ayrıca Taşra Teşkilatı Zabıt Katibi ve Teknisyen unvanlı kadrolar için müracaat eden adayların, ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini) sözlü sınav günü Başkanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.

– Sözlü sınavı; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere toplam, 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

– Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

– Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

– Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evraklar ile bu evrakların Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Başkanlık kurumsal internet sitesinde duyurulacaktır.

– Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılır. (tercihlerine bu şekilde yerleştirilemeyenlerin veya tercihte bulunmayanların atamaları Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca resen yapılacaktır.)

– Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.

– Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

– Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

– Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

– Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

II- BAŞVURU ŞARTLARI Genel Şartlar

– 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak,

– İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı

Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

– 2016 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için

KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

ÖZEL ŞARTLAR

– Mühendis kadrosuna atanabilmek için; Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar

Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim

Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

– İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için; Matematik ve İstatistik, İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar

Bilimleri lisans programlarından birinden mezun olmak.

– Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit

Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

– Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye

Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme,

Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte

ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

– Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için; fakülte ve yüksekokulların bilgisayar eğitimi veren

bölüm ya da programlarından mezun olmak,

– Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; orta öğretim kurumlarının, bilişim teknolojileri alanı ve dallarından veya elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dalları mezunu olmak.

– Zabıt katibi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, arşiv memuru, santral memuru, şoför, dağıtıcı, bekçi ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

– Sekreter kadrosuna atanabilmek için; en az yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm yada programlarından mezun olmak,

YSK MERKEZ

UNVAN VE ADEDİ

MÜHENDİS: 6

İSTATİSTİKÇİ: 6

PROGRAMCI: 9

ÇÖZÜMLEYİCİ: 12

TEKNİSYEN: 3

BİGİSAYAR İŞLETMENİ: 3

V.H.K.İ: 30

ARŞİV MEMURU: 3

SANTRAL MEMURU: 4

SEKRETER: 6

BEKÇİ: 6

ŞÖFÖR: 15

HİZMETLİ: 18

DAĞITICI: 2


İL İLÇE UNVAN VE ADEDİ
TEKNİSYEN ZABIT KATİBİ
ADANA SEYHAN 1
ADANA ALADAĞ 1
ADANA FEKE 1
ADIYAMAN MERKEZ 1
ADIYAMAN GERGER 1
ADIYAMAN GÖLBAŞI 1
AFYON MERKEZ 1
AFYON DİNAR 1
AFYON SİNCANLI 1
AFYON ŞUHUT 1
AĞRI MERKEZ 1 2
AĞRI DİYADİN 1
AĞRI ELEŞKİRT 1
AĞRI TAŞLIÇAY 1
AMASYA MERKEZ 1
AMASYA SULUOVA 1
ANKARA İL SEÇİM 1
ANKARA BALA 1
ANKARA BEYPAZARI 2
ANKARA ELMADAĞ 1
ANKARA HAYMANA 1
ANKARA NALLIHAN 1
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 2
ANTALYA KEPEZ 1
ANTALYA AKSEKİ 1
ARTVİN MERKEZ 1
ARTVİN HOPA 1
AYDIN EFELER 1
AYDIN KARACASU 1
AYDIN SÖKE 1
BALIKESİR ALTIEYLÜL 1
BALIKESİR KARESİ 1
BALIKESİR ERDEK 1
BALIKESİR İVRİNDİ 1
BALIKESİR KEPSUT 1
BALIKESİR MANYAS 1
BALIKESİR SAVAŞTEPE 1
BALIKESİR SUSURLUK 1
BİLECİK MERKEZ 1 1
BİLECİK BOZÜYÜK 1
BİLECİK GÖLPAZARI 1
BİLECİK OSMANELİ 1
BİNGÖL MERKEZ 1
BİNGÖL GENÇ 1
BİNGÖL KİĞI 1
BİTLİS MERKEZ 1 2
BİTLİS HİZAN 1
BOLU MERKEZ 1
BOLU GÖYNÜK 1
BOLU MENGEN 1
BURDUR MERKEZ 1
BURDUR TEFENNİ 1
BURDUR YEŞİLOVA 1
BURSA OSMANGAZİ 1
BURSA İNEGÖL 1
BURSA KELES 1
BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA 1
ÇANAKKALE MERKEZ 1 1
ÇANAKKALE BAYRAMİÇ 1
ÇANAKKALE ÇAN 1
ÇANAKKALE EZİNE 1
ÇANAKKALE GELİBOLU 1
ÇANAKKALE GÖKÇEADA 1
ÇANAKKALE YENİCE 1
ÇANKIRI MERKEZ 1
ÇANKIRI ÇERKEŞ 1
ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 1
ÇORUM MERKEZ 1
ÇORUM ALACA 1
ÇORUM BAYAT 1
ÇORUM KARGI 1
ÇORUM OSMANCIK 1
DENİZLİ MERKEZEFENDİ 1
DENİZLİ ÇAL 1
DENİZLİ ÇAMELİ 1
DENİZLİ ÇARDAK 1
DİYARBAKIR BAĞLAR 1
DİYARBAKIR BİSMİL 1
DİYARBAKIR ÇINAR 1
DİYARBAKIR DİCLE 1
DİYARBAKIR EĞİL 1
DİYARBAKIR HANİ 1
DİYARBAKIR HAZRO 1
DİYARBAKIR LİCE 1
EDİRNE MERKEZ 1 1
EDİRNE ENEZ 1
EDİRNE İPSALA 1
EDİRNE KEŞAN 1
EDİRNE UZUNKÖPRÜ 1
ELAZIĞ MERKEZ 1
ELAZIĞ KOVANCILAR 1
ELAZIĞ MADEN 1
ELAZIĞ PALU 1
ERZİNCAN MERKEZ 1
ERZİNCAN İLİÇ 1
ERZİNCAN KEMAH 1
ERZİNCAN KEMALİYE 1
ERZİNCAN REFAHİYE 1
ERZİNCAN TERCAN 1
ERZURUM YAKUTİYE 1 2
ERZURUM HORASAN 1
ERZURUM KARAYAZI 1
ERZURUM PASİNLER 1
ERZURUM ŞENKAYA 1
ERZURUM TORTUM 1
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 1
ESKİŞEHİR BEYLİKOVA 1
ESKİŞEHİR ÇİFTELER 1
ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 1
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 1
GAZİANTEP NİZİP 1
GİRESUN MERKEZ 1
GİRESUN ALUCRA 1
GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR 1
GİRESUN TİREBOLU 1
GÜMÜŞHANE MERKEZ 1
GÜMÜŞHANE ŞİRAN 1
HAKKARİ MERKEZ 1
HAKKARİ ŞEMDİNLİ 1
HAKKARİ YÜKSEKOVA 1
HATAY ANTAKYA 1
HATAY ALTINÖZÜ 1
HATAY KIRIKHAN 2
HATAY SAMANDAĞI 1
ISPARTA MERKEZ 1
ISPARTA EĞİRDİR 1
ISPARTA KEÇİBORLU 1
ISPARTA SENİRKENT 1
ISPARTA SÜTÇÜLER 1
ISPARTA YALVAÇ 1
MERSİN AKDENİZ 1
MERSİN AYDINCIK 1
MERSİN GÜLNAR 1
İSTANBUL İL SEÇİM 1
İSTANBUL ADALAR 1
İSTANBUL ARNAVUTKÖY 4
İSTANBUL ATAŞEHİR 2
İSTANBUL AVCILAR 2
İSTANBUL BAĞCILAR 6
İSTANBUL BAHÇELİEVLER 2
İSTANBUL BAKIRKÖY 1
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 2
İSTANBUL BAYRAMPAŞA 1
İSTANBUL BEŞİKTAŞ 4
İSTANBUL BEYKOZ 1
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 3
İSTANBUL BEYOĞLU 2
İSTANBUL ÇATALCA 1
İSTANBUL ÇEKMEKÖY 1
İSTANBUL ESENLER 2
İSTANBUL ESENYURT 4
İSTANBUL EYÜP 1
İSTANBUL FATİH 2
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 4
İSTANBUL GÜNGÖREN 2
İSTANBUL KADIKÖY 4
İSTANBUL KAĞITHANE 3
İSTANBUL KARTAL 1
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 1
İSTANBUL MALTEPE 1
İSTANBUL PENDİK 1
İSTANBUL SANCAKTEPE 1
İSTANBUL SARIYER 2
İSTANBUL SİLİVRİ 3
İSTANBUL SULTANBEYLİ 3
İSTANBUL SULTANGAZİ 3
İSTANBUL ŞİŞLİ 1
İSTANBUL TUZLA 2
İSTANBUL ÜMRANİYE 1
İSTANBUL ÜSKÜDAR 1
İSTANBUL ZEYTİNBURNU 1
İZMİR İL SEÇİM 1
İZMİR ALİAĞA 1
İZMİR BERGAMA 1
İZMİR MENEMEN 1
İZMİR ÖDEMİŞ 1
İZMİR TORBALI 1
KARS MERKEZ 1 1
KARS ARPAÇAY 1
KARS SELİM 1
KASTAMONU MERKEZ 1
KASTAMONU AZDAVAY 1
KASTAMONU CİDE 1
KAYSERİ KOCASİNAN 1
KAYSERİ İNCESU 1
KAYSERİ PINARBAŞI 1
KAYSERİ SARIOĞLAN 1
KAYSERİ SARIZ 1
KIRKLARELİ MERKEZ 1
KIRKLARELİ BABAESKİ 1
KIRKLARELİ DEMİRKÖY 1
KIRKLARELİ PINARHİSAR 1
KIRŞEHİR MERKEZ 1
KIRŞEHİR MUCUR 1
KOCAELİ İZMİT 1
KOCAELİ BAŞİSKELE 2
KOCAELİ ÇAYIROVA 1
KOCAELİ DARICA 2
KOCAELİ GEBZE 3
KOCAELİ GÖLCÜK 1
KOCAELİ KÖRFEZ 2
KONYA İL SEÇİM 1
KONYA AKŞEHİR 1
KONYA BEYŞEHİR 1
KONYA CİHANBEYLİ 1
KONYA ÇUMRA 1
KONYA YUNAK 1
KÜTAHYA MERKEZ 1
KÜTAHYA GEDİZ 1
MALATYA YEŞİLYURT 1
MALATYA DARENDE 1
MALATYA HEKİMHAN 1
MALATYA PÜTÜRGE 1
MANİSA YUNUSEMRE 1 2
MANİSA AKHİSAR 1
MANİSA ALAŞEHİR 1
MANİSA SALİHLİ 1
MANİSA SELENDİ 1
K.MARAŞ ONİKİŞUBAT 1
K.MARAŞ GÖKSUN 1
K.MARAŞ PAZARCIK 1
MARDİN ARTUKLU 1
MARDİN KIZILTEPE 1
MARDİN SAVUR 1
MUĞLA MENTEŞE 1 1
MUĞLA BODRUM 2
MUĞLA DATÇA 1
MUĞLA MARMARİS 1
MUĞLA MİLAS 1
MUŞ MERKEZ 1 1
MUŞ VARTO 1
NEVŞEHİR MERKEZ 1
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ 1
NİĞDE MERKEZ 1
NİĞDE ÇİFTLİK 1
ORDU ALTINORDU 1
ORDU AKKUŞ 1
ORDU AYBASTI 1
ORDU GÖLKÖY 1
ORDU GÜRGENTEPE 1
ORDU KORGAN 1
ORDU KUMRU 1
ORDU MESUDİYE 1
ORDU PERŞEMBE 1
ORDU ÜNYE 1
RİZE MERKEZ 1
RİZE KALKANDERE 1
RİZE PAZAR 1
SAKARYA ADAPAZARI 1 1
SAKARYA AKYAZI 1
SAKARYA ARİFİYE 1
SAKARYA FERİZLİ 1
SAKARYA KAYNARCA 1
SAKARYA PAMUKOVA 1
SAMSUN İLKADIM 1
SAMSUN BAFRA 1
SAMSUN KAVAK 1
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ 1
SİİRT MERKEZ 1
SİİRT ERUH 1
SİİRT PERVARİ 1
SİİRT ŞİRVAN 1
SİNOP MERKEZ 1
SİNOP DURAĞAN 1
SİNOP TÜRKELİ 1
SİVAS MERKEZ 1
SİVAS DİVRİĞİ 1
SİVAS GÜRÜN 1
SİVAS KOYULHİSAR 1
SİVAS ŞARKIŞLA 1
SİVAS YILDIZELİ 1
SİVAS ZARA 1
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 1 1
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 1
TEKİRDAĞ ÇORLU 3
TEKİRDAĞ MALKARA 1
TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ 1
TEKİRDAĞ MURATLI 1
TEKİRDAĞ ŞARKÖY 1
TOKAT MERKEZ 1
TOKAT ALMUS 1
TOKAT ARTOVA 1
TOKAT ERBAA 1
TRABZON ORTAHİSAR 1
TRABZON MAÇKA 1
TRABZON OF 1
TRABZON TONYA 1
TUNCELİ MERKEZ 1
TUNCELİ MAZGİRT 1
TUNCELİ PÜLÜMÜR 1
ŞANLIURFA HALİLİYE 1 2
ŞANLIURFA EYYÜBİYE 1
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ 1
ŞANLIURFA AKÇAKALE 1
ŞANLIURFA BİRECİK 1
ŞANLIURFA CEYLANPINAR 1
ŞANLIURFA HARRAN 1
ŞANLIURFA SİVEREK 3
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 2
UŞAK MERKEZ 1
UŞAK EŞME 1
UŞAK SİVASLI 1
VAN TUŞBA 1
VAN BAHÇESARAY 1
VAN BAŞKALE 1
VAN ÇALDIRAN 1
VAN ÇATAK 1
VAN ERCİŞ 1
VAN MURADİYE 1
VAN SARAY 1
YOZGAT MERKEZ 1
YOZGAT AKDAĞMADENİ 1
YOZGAT ÇAYIRALAN 1
YOZGAT ŞEFAATLİ 1
ZONGULDAK MERKEZ 1
ZONGULDAK ÇAYCUMA 1
ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ 1
ZONGULDAK GÖKÇEBEY 1
AKSARAY MERKEZ 1
AKSARAY ESKİL 1
BAYBURT MERKEZ 1
KARAMAN MERKEZ 1
KARAMAN ERMENEK 1
KARAMAN SARIVELİLER 1
KIRIKKALE MERKEZ 1
KIRIKKALE DELİCE 1
KIRIKKALE SULAKYURT 1
BATMAN MERKEZ 1
BATMAN SASON 1
ŞIRNAK MERKEZ 1 2
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP 1
BARTIN MERKEZ 1
ARDAHAN MERKEZ 1 1
ARDAHAN GÖLE 1
ARDAHAN HANAK 1
ARDAHAN POSOF 1
IĞDIR MERKEZ 1
IĞDIR TUZLUCA 1
YALOVA MERKEZ 1 2
KARABÜK MERKEZ 1
KARABÜK ESKİPAZAR 1
KİLİS MERKEZ 1 2
OSMANİYE MERKEZ 1
OSMANİYE BAHÇE 1
DÜZCE MERKEZ 1 1
DÜZCE YIĞILCA 1
TOPLAM 81 345

Bir önceki yazımız olan TCDD KPSS 60 Puan Personel Alımı Başvuruları başlıklı makalemizde tcdd 2018 iş başvurusu, tcdd 2018 kpsssiz iş başvuruları ve tcdd iş ilanları 2018 hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevap Bırakın