İş ilanları, İş Başvuruları, Personel Alımları – İsimOlsa.Com
Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı 2019
Yazar: - 02 Ocak 2019
386
0

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı GenelKurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanları tarafından yapılan açıklamaya göre TSK da çalışacak toplamda 165 personel alımı gerçekleştirecektir. Başvuru tarihleri 28 Aralık 2018- 15 Şubat 2019 arasında yapılacaktır.Başvuru yapacak adayların KPSS sınavına girmiş olması ve gerekli puanı almış olmaları gerekmektedir. Başvurularla Alakalı detaylı bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

1. GENEL HUSUSLAR

a. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında memur olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2‘de yer alan niteliklerde devlet memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel alımı yapılacaktır.

b. Alım başvuruları https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 28 Aralık 2018-15 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

c. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

ç. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

d. Adaylar başvuru şartlarında istenen; diploma, bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet, İş Güvenliği Uzmanı belgesi ve Şehit/Gazi Yakınlık Belgesini sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

e. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

2. BAŞVURU

Başvuru Koşulları

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak;

(a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

(c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

(d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

(e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışıyor olmamak, (4B kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanlar hariç)

(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

(4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından “Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almış olmak,

(5) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak

(6) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),

(7) 2018 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından 2018-KPSSP03 (Lisans), 2018-KPSSP93 (Önlisans) ve 2018-KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.

NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise ilgili belgeyi bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.)

3. SEÇİM AŞAMALARI

a. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1’inci madde üstte] olacak şekilde) mavi plastik dosyaya takılı olarak (kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır.

(1) Sınav Çağrı Belgesi,

(2) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

(3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi, başvuru aşamasında aday tarafından sisteme yüklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında E-Devlet uygulaması üzerinden alınan verilere göre görüntülenen mezuniyet bilgilerinde hata veya eksiklik olması durumunda gerekli düzeltmelerin ilgili kurumlar tarafından yapılması (YÖK vb.) adaylar tarafından sağlanacaktır. (Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.)

(4) Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet, KPDS/YDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi,

(5) Erkek Adaylar İçin;

(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(6) Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Şehit/Gazi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise ilgili belgeyi bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),

(7) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

(8) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

b. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

Başvurusunu yapan adaylar KPSS puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak ve sınav çağrısı yapılacaktır.

(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü (Kayıt-Kabul):

Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

(2) Uygulamalı Sınav:

(a) Sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır.

(b) Sadece TABLO-2‘de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır.

(c) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(ç) Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınavda başarılı olan adaylar aldıkları nota göre yeniden sıralanacak ve alım kontenjanının 6 katı kadar aday ikinci gün mülakat sınavına girecektir.

(3) Mülakat sınavı:

(a) Mülakat Sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla altı katına kadar olacaktır.

(b) Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

c. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar.

(2) Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat sınavı notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır. Sınavı kazanan adayların KPSS puanı, mesleki yeterlilik ve mülakat sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, mesleki yeterlilik puanı yüksek olan aday, her iki puanın da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Sadece mülakat sınavı yapılması durumunda, kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana, öncelik tanınır.

(3) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

ç. Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

(1) Adayların sağlık raporu işlemleri için, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.

(2) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara garnizonu içinde üç iş günü, Ankara garnizonu dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

(3) Sağlık raporu işlemini tamamlayan adaylar 2 Ağustos 2019 tarihine kadar sonuçları Personel Temin Dairesi Başkanlığına elden/posta yoluyla ulaştıracaklardır. Belgelerini zamanında ulaştırmayan adayların işlemleri sonlandırılacaktır.

d. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak, ayrıca adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

(2) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması sonuçlanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. Bu yüzden adaylar iletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durmlarını yazılı olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

(3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru talimatını iyice okuyup anladıktan sonra, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır.

BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI

S.No.BaşlıkAlt BaşlıkAçıklamalar
1.E-posta (e-mail) adresiSize en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız.
2.İletişim BilgileriTelefon numarası (cep telefonu)Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli şeklinde eksiksiz olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
3.Telefon numarası (ev telefonu)Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
4.EğitimBilgileriEğitim durumuEğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. (Eğitim durumunuz üniversite mezunu değil, ancak 2018 yılı içinde herhangi bir üniversiteden mezun olabilecek durumda iseniz; mezun olduktan sonra başvuru yapınız.)
5.Üniversite türüEğitim durumunuz üniversite veya üstü ise, size uygun üniversite türünü ilgili alandan seçiniz.
6.Üniversite bölümüEğitim durumunuz üniversite ise, size uygun üniversite bölümünü ilgili alandan seçiniz.
7.EğitimBilgileriRuhsat/Belge/Ehliyet/sertifika/diplomaSahip olduğunuz Ruhsat/Belge/Ehliyet/sertifika/diplomalardan başvuru kısmında isteneni, sisteme belge yükleme butonunu kullanarak kaydetmeniz gerekmektedir. Yükleme yapmayan/Yanlış belge gönderen adayların başvurusu sonlandırılacaktır.
8.Sınav BilgisiAlıma göre ÖSYM’den alınan puan bilgisini kontrol edecektir vb.
9.Askerlik statüsüAskerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.
10.AskerlikSevk/Terhis tarihiAskerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Halen silahaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.
11.(Görev Yeri) BilgileriAskerlik yapılan KuvvetAskerlik hizmetinizi hangi kuvvette yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.
12.Askerlik yapılan SınıfAskerlik hizmetinizi hangi sınıfta yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.
13.Askerlik yapılan BranşAskerlik hizmetinizi hangi branşta yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz
14.TercihlerTercih ettiği sınıf/branşSADECE BİR TERCİHTE BULUNMA HAKKINIZ VARDIR. KILAVUZDA SEÇECEĞİNİZ KADRO İLE MEZUN OLDUĞUNUZ BÖLÜM FARKLIYSA TERCİHİNİZ SONLANDIRILACAKTIR.

AÇIKLAMALAR:

1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

2. Başvuru ekranında doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

3. Bilgilendirmeler, https://personeltemin.msb.gov.trgenel ağ adresinde yayımlanacağından veya yazılı kısa mesaj (SMS)/elektronik posta ile yapılacağından adayların https://personeltemin.msb.gov.trsitesini takip etmeleri ve cep telefon numaralarını/elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.

4. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

5. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

6. Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

7. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir.

8. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir.

2018 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

S.No.FaaliyetTarih
1Ön başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması28 Aralık 2018- 15 Şubat 2019 (Saat 17.00’a kadar.)
2Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların genel ağ (İnternet) üzerinden yayımlanması18 Mart 2019’dan sonra
3Sınavların icrası (Mülakat/Uygulamalı sınav)https://personeltemin.msb.gov.tradresinde müteakiben yayımlanacaktır.
4Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.)https://personeltemin.msb.gov.tradresinde müteakiben yayımlanacaktır.

NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

TABLO-2

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKTAN ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

S. NO.UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISI**KPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
1.Mühendis (Kimya)THS81KPSSP03E/KMSBANKARAKimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.
2.Mühendis (Gıda)THS81KPSSP03E/KMSBANKARAGıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
3.Mühendis (Tekstil)THS81KPSSP03E/KMSBİSTANBULTekstil Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
4.Mühendis (Deri)THS81KPSSP03E/KMSBİSTANBULDeri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
5.Uzman(Büt.Mly.Hsp.)GİHS91KPSSP03E/KMSBKOCAELİİktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.
6.Mühendis (Elektrik)THS81KPSSP03E/KMSBERZURUMElektrik ve ElektronikMühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
7.Mühendis (Harita)THS81KPSSP03E/KMSBESKİŞEHİRJeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
S. NO.UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISI**KPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
8.Hesap SorumlusuGİHS101KPSSP93E/KMSBSİVASHerhangi bir önlisans programından mezun olmak.
9.VHKİ (1)GİHS101KPSSP93E/KMSBGÜMÜŞHANE/ŞİRANHerhangi bir önlisans programından mezun olmak.
10.VHKİ (2)GİHS101KPSSP93E/KMSBKIRŞEHİR/KAMANHerhangi bir önlisans programından mezun olmak.
11.VHKİ (3)GİHS101KPSSP93E/KMSBDİYARBAKIR/SİLVANHerhangi bir önlisans programından mezun olmak.
12.VHKİ (4)GİHS101KPSSP93E/KMSBKONYA/CİHANBEYLİHerhangi bir önlisans programından mezun olmak.
13.VHKİ (5)GİHS101KPSSP93E/KMSBGİRESUN/TİREBOLUHerhangi bir önlisans programından mezun olmak.
14.VHKİ (6)GİHS101KPSSP93E/KMSBANKARA/ŞEREFLİKOÇHİSARHerhangi bir önlisans programından mezun olmak.
S. NO.UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISI**KPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
1.Mühendis (Bilgisayar)THS81KPSSP03E/KK.K.K.lığıANKARABilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.
2.Mühendis (Elektronik)THS81KPSSP03E/KK.K.K.lığıANKARAElektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
3.Mühendis (Elektrik)THS81KPSSP03E/KK.K.K.lığıANKARAElektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
4.Mühendis(İnşaat)THS81KPSSP03E/KK.K.K.lığıHATAY/İSKENDERUNİnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
5.Mühendis (Gıda)THS81KPSSP03E/KK.K.K.lığıANKARAGıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
6.Hukuk UzmanıGİHS93KPSSP03E/KK.K.K.lığıANKARAHukuk lisans programından mezun olmak.
S. NO.UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISI**KPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
7.Teknisyen (Sıhhi Tesisat)THS121KPSSP94E/KK.K.K.lığıVAN/BAŞKALEYAPILACAKTIROrtaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.
8.Teknisyen (Marangoz)THS121KPSSP94E/KK.K.K.lığıANKARAOrtaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak.
S. NO.UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISI**KPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
1.İş Güvenliği Uzmanı (Mühendis)THS81KPSSP03E/KDz.K.K.lığıİSTANBULFakültelerin Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak.A, B veya en az 2 yıllık C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifikasına sahip olmak.
2.İş Güvenliği Uzmanı (Mühendis)THS81KPSSP03E/KDz.K.K.lığıİZMİRFakültelerin Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak.A, B veya en az 2 yıllık C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifikasına sahip olmak.
3.PsikologSHS81KPSSP03E/KDz.K.K.lığıANKARAPsikoloji lisans programından mezun olmak.
4.Tekniker(Harita Kadastro)THS91KPSSP93E/KDz.K.K.lığıİSTANBULHarita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.
5.AşçıYHS101KPSSP93E/KDz.K.K.lığıKOCAELİYAPILACAKTIRAşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak.
6.Mühendis(İnşaat)THS81KPSSP03E/KDz.K.K.lığıİZMİRİnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
S. NO.UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISI**KPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
7.Hukuk UzmanıGİHS91KPSSP03E/KDz.K.K.lığıANKARAHukuk lisans programından mezun olmak.
8.Gemi Adamı ÖğretmeniEÖHS91KPSSP03E/KDz.K.K.lığıYALOVADenizcilik İşletmeleriYönetimi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği ve Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi lisans programlarınınbirinden mezun olmak.Denizci Eğitimci Belgesine sahip olmak veya M.E.B. Den Onaylı Denizcilik ve Gemi Adamları Yetiştirme Sertifikası sahibi olmak.
S. NO.UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISI**KPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
1.Hukuk İşleri UzmanıGİH92KPSSP03E/KHV.K.K.lığıANKARAHukuk lisans programından mezun olmak.
2.Mühendis(İnşaat)THS81KPSSP03E/KHV.K.K.lığıANKARAİnşaat Mühendisliğibölümünden mezun olmak.
3.Mühendis (Jeoloji)THS81KPSSP03E/KHV.K.K.lığıANKARAJeoloji Mühendisliği,Hidrojeoloji Mühendisliği ya da Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi lisansprogramlarının birindenmezun olmak.
4.Mühendis (Elektronik)THS81KPSSP03E/KHV.K.K.lığıKONYAElektronik Mühendisliği,Elektrik ve ElektronikMühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisansprogramlarının birindenmezun olmak.
5.Tekniker(Harita Kadastro)THS92KPSSP93E/KHV.K.K.lığıDİYARBAKIRHarita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisansprogramlarının birindenmezun olmak.
6.Teknisyen (İklimlendirme)THS121KPSSP94E/KHV.K.K.lığıDİYARBAKIROrtaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.
S. NO.UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISI**KPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
1.Teknisyen (Elektrik)THS121KPSSP94E/KMSÜANKARAYAPILACAKTIROrtaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak.
2.Uzman (Tedarik)GİHS91KPSSP03E/KMSÜİSTANBULİktisadi ve İdari BilimlerProgramları lisans programından mezun olmak
3.Teknisyen (Elektrik)THS121KPSSP94E/KMSÜİSTANBULYAPILACAKTIROrtaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak.
4.HademeYHS131KPSSP94E/KMSÜİSTANBULOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
5.HizmetliYHS132KPSSP94E/KMSÜİSTANBULOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
6.BerberYHS131KPSSP94E/KMSÜİSTANBULOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.3308 sayılı Kanuna göre erkek berberliği dalında kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmak.
7.HizmetliYHS133KPSSP94E/KMSÜBALIKESİROrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
8.Teknisyen (Bilgisayar)THS121KPSSP94E/KMSÜBALIKESİROrtaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı ve Dallarından mezun olmak.
S. NO.UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISI**KPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
9.HizmetliYHS132KPSSP94E/KMSÜALTINOVA- YALOVAOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak
10.Teknisyen Yardımcı (Boyacı/Badanacı)YHS131KPSSP94E/KMSÜİZMİROrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmakM.E.B.dan onaylıSıva Badana ve Boyacılık Sertifikası sahibi olmak.
11.AşçıYHS101KPSSP93E/KMSÜİZMİRYAPILACAKTIRAşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak.
12.Uzman (Lojman)GİHS91KPSSP03E/KMSÜİSTANBULİktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.
13.Uzman(Atama İşlemleri)GİHS91KPSSP03E/KMSÜİSTANBULİktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.
14.İş Sağlığı ve Güvenliği UzmanıTHS81KPSSP03E/KMSÜİSTANBULÜniversitelerin Mühendislik programları, Mimarlık programı, Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik veya Kimya bölüm mezunu ile Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği programlarının birinden mezun olmak.A, B veya C sınıfı İş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmak.
15.Uzman(Özlük İşlemleri)GİHS91KPSSP03E/KMSÜİSTANBULİktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.
S. NO.UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISI**KPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
16.Teknisyen (İklimlendirme veSoğ.Tek.)THS121KPSSP94E/KMSÜİSTANBULOrtaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.
17.Uzman (Tedarik)GİHS91KPSSP03E/KMSÜANKARAİktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.
18.PsikologSHS81KPSSP03E/KMSÜİSTANBULPsikoloji lisans programından mezun olmak.
19.Uzman(Sosyal Medya ve WEB)GİHS91KPSSP03E/KMSÜİSTANBULÜniversitelerin Gazetecilik, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayımcılık, Basın- Yayın, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarının birinden mezun olmak.

HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKTAN ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

S. NO.UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISI**KPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
1.Mühendis (Harita)THS82KPSSP03E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARAJeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2.Mühendis (Harita)THS81KPSSP03E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARAJeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.(YDS) İngilizce alanında en az 60 (atmış) puana veya ÖSYM tarafından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir puana sahip olmak.
3.Mühendis (Bilgisayar Yazılım)THS83KPSSP03E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARABilgisayar ve YazılımMühendisliği lisans programının birinden mezun olmak.
4.Tekniker (Harita ve Kadastro)THS941KPSSP93E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARAHarita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.
5.Tekniker (1) (Bilgisayar)THS92KPSSP93E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARABilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
S. NO.UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISI**KPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
6.Tekniker (Bilgisayar Yazılım)THS95KPSSP93E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARABilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.
7.Tekniker (Mekatronik)THS92KPSSP93E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARAMekatronik önlisans programından mezun olmak.
8.Tekniker (Matbaa)THS95KPSSP93E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARAMatbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Tasarım ve Basım-Yayımcılık, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Masaüstü Yayıncılık, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Serigrafi, Basım ve Yayın Teknolojileri önlisans programlarından birinden mezun olmak.
9.Tekniker (Endüstriyel Otomasyon)THS91KPSSP93E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARAKontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Ölçü Aletleri, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Otomasyon, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
10.Tekniker(Basın ve Yayın Teknolojileri)THS91KPSSP93E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARABasın ve Yayıncılık önlisans programından mezun olmak.
S. NO.UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISI**KPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
11.CoğrafyacıTHS81KPSSP03E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARACoğrafya lisans programından mezun olmak.
12Teknisyen (Elektrik)THS121KPSSP94E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARAYAPILACAKTIROrtaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak.
13.Tekniker(Motor)THS91KPSSP93E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARAOtomotiv Tasarım ve İmalat, Otomotiv Satış Sonrası Hizmet, Motor, Otomotiv, Otomotiv Endüstrisi, Oto Motor Teknolojileri, Oto Elektrik-Elektronik, Otomotiv Tamir ve Bakım, Otomotiv Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
14.UzmanGİHS99KPSSP03E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARAİktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.
15.İş Güvenliği Uzmanı (Mühendis)THS81KPSSP03E/KMSB(Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAMühendislik Programları lisans programından mezun olmak.B veya C sınıfı İş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmak.
16.BahçıvanYHS131KPSSP94E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARAOrtaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak.
17.PsikologSHS81KPSSP03E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARAÜniversitelerin Psikoloji Bölümünden mezun olmak.
S. NO.UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISI**KPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
18.Mal SorumlusuGİHS102KPSSP93E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARAHerhangi bir önlisans programından mezun olmak.
19.Mühendis (Bilgisayar)THS84KPSSP03E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARABilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.
20.Tekniker (Bilgisayar Programlama)THS92KPSSP93E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARABilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.
21.Mühendis (Bilgisayar)THS81KPSSP03E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARABilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.
S. NO.UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISI**KPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
22.Tekniker (2) (Bilgisayar)THS94KPSSP93E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARABilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
23.VHKİGİHS106KPSSP93E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARAAdalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.
24.MemurGİHS105KPSSP93E/KMSB(Hrt.Gn.Md.l üğü)ANKARAAdalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.

Bir önceki yazımız olan İstanbul Üniversitesi Personel Alımı 2019 başlıklı makalemizde İstanbul Üniversitesi Hemşire Alımı 2019, istanbul üniversitesi hemşirelik ilanları 2019 ve İstanbul üniversitesi iş ilanları 2019 hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Konular

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

two + 2 =