İş ilanları, İş Başvuruları, Personel Alımları – İsimOlsa.Com
Jandarma ve Sahil Güvenlik Memur Alımı 2019
Yazar: - 13 Aralık 2018
331
0

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre devlet bünyesinde çalışacak 37 adet farklı branşlarda yapılacağı duyuruldu.Başvuru yapacak adaylarda KPSS3 puan türünden en az 60 puan almış olması şartı aranmaktadır.Başvurular online olarak yapılacak olup kontenjana giren adaylar sözlü mülakat ve yazılı sınava tabii tutulacaktır.Başvurular 11-26 ARALIK 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylarda aranılan genel ve özel nitelikler;

1. GENEL BİLGİLER

Tablo-1’de yazılı kadrolara “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında

İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla; J.Gn.K.lığı

karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere (5) unvanda (33), Jandarma

ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında istihdam edilmek üzere (4) unvanda (4) olmak üzere toplam (9) unvanda (37) açıktan devlet memuru alınacaktır. Seçme sınavları ile ilgili faaliyet takvimi aşağıdaki gibidir:

FAALİYET TAKVİMİ

S.

NU.

FAALİYETTARİH
1.BAŞVURULARIN İNTERNET ORTAMINDA ALINMASI11-26 ARALIK 2018
2.BAŞVURU SONUÇLARININ VE KONTENJANA GİREN

ADAYLARIN YAYINLANMASI

(İNTERNETTEN)

16 OCAK 2019’A KADAR
3.UYGULAMALI MÜLAKAT SINAVI04-08 ŞUBAT 2019
4.BAŞARI SIRASININ ONAYI VE DUYURULMASIONAYI MÜTEAKİP
5.SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASIONAYI MÜTEAKİP DUYURULACAKTIR
6.KAYIT KABULONAYI MÜTEAKİP DUYURULACAKTIR

2. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak ve internette yayımlanan başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden,

belirtilen en az puanı almış olmak.

ç. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

d. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde çalışıyor olmamak.

g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

ğ. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre “Devlet Memuru Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak.

h. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.

ı. Başvuru kılavuzunda belirtilen kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

3. BAŞVURU VE SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER:

a. Ön başvurular 11 Aralık 2018 tarihinde başlayarak26 Aralık 2018 tarihinde saat:17.00’da sona erecek şekilde sadece www.jandarma.gov.tr internet adresinden ‘Personel /Öğrenci Alım Başvuruları ve Sonuçları” kısmından yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak ve bu başvurulara cevap

verilmeyecektir.

b. Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

c. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

ç. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. İlan metnini okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

d. Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapacaklardır. İnternet üzerinden ön başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez. Sınavlara Tablo-1’de belirtilen kadro miktarlarının 10 katı kadar aday KPSS puanına göre çağrılacaktır.

e. Şehit, malül ve muharip gazi eş ve çocukları sınava çağırılırken, KPSS notuna %10 ilave edilecektir. Bu durumda olan adayların belgelerini başvuru esnasında sisteme belge yükleme kısmından yüklemesi gerekmektedir.

f. Avukat unvanı için Avukatlık Ruhsatnamesi , Memur (GİHS) unvanı için MEB onaylı Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanlığı Sertifikası, Bayan Kuaförü unvanı için 3308 Sayılı Kanuna Göre Bayan Kuaförlüğü Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesinin başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

İçerik itibari ile istenilen belgeler haricinde belge yükleyen adaylar, sınava çağırılsa dahi hangi aşamada olursa olsun adaylıkları sona erdirilecektir.

g. Temin edilecek tüm branşlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylara başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tabi tutulacak adayların isim listesi ile sınav tarihleri www.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden “seçme sınavlarına çağrılma” duyurusu, Personel Temin Sistemi ‘Sonuç Bilgileri’ kısmı altında ‘Sonuçlarım1kısmından tebliğ niteliğinde duyurulacaktır. Adaylar başvuruların bitiminden sonra bu internet adresini takip edecektir. Ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

ğ. Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve/veya Mülakat sınavları Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (Beytepe/ANKARA) (Konya Yolu Gölbaşı İstikametine Devam Edilerek İncek Ahlatlıbel Yol Ayrımından Dönülecektir.) yapılacaktır.

h. Adaylar başvuru yaparken sisteme girdikleri iletişim bilgilerini değiştirmeyeceklerdir.

ıSisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuk sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin ilan metninde yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri devlet memuru olarak ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4. UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI VE/VEYA MÜLAKAT SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR:

a. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınav tarihleri www.jandarma.gov.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde bilahare duyurulacak, ayrıca yazı, posta, telefon vb. herhangi başka bir usulde bildirilmeyecektir.

b. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı, idarece tespit edilecek olan unvanlarda yapılacaktır.

5. UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI VE/VEYA MÜLAKAT SINAVINA GELİRKEN GETİRİLECEK BELGE ve MALZEMELER:

Başvurusu kabul edilen ve kontenjana giren adaylar, uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavına gelirken, aşağıda belirtilen belgeler yarım kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek şekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya konulmayacak, internette belirtilen açıklamaya göre tanzim ederek getireceklerdir:

a. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (öğrenim durumları, unvanların karşısında belirtilen okulların bölümleri ile aynı olacaktır, denk olanlar (bölüm isminin değişmesi v.b.) veya yurt dışında öğrenim görenler için, Yüksek Öğretim Kurulundan alınmış

denklik belgesi eklenecektir).

b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi, aslı adayların yanında bulunacaktır.

c. İstenilen öğrenim durumuna göre girilmiş olan 2018 KPSS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı.

ç. Tablo-1’de müracaat edeceği unvana ait personelde aranan nitelikler ile ilgili

belgelerin noterden onaylı suretleri (Örneğin; Avukatlık Ruhsatnamesi vb.),

d. Son üç ay içinde çekilmiş (12) adet renkli vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmeyecek).

e. İkametgah Belgesi (nüfus müdürlüklerinden alınacak). (E-Devlet çıktısı kabul edilecek).

f. Şehit, malül ve muharip gazi eş ve çocuklarının, anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge. (SGK’dan şehit ve vazife malulü alındığına dair yazı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen şehit ve vazife malulü yakını olduğunu gösterir kimlik kartının aslı veya fotokopisi).

g. YDS puanı istenilen branşlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde alınmış YDS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı. (ÖSYM Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait belgeler getirilecektir.)

ğ. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi.

h. Adayların sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri malzemeler; yumuşak uçlu kurşun kalem, mavi tükenmez kalem veya pilot kalem, silgi ve kalemtıraş,

ı. Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletişim aracı, fotoğraf makinesi vb. araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır.

Adaylar belirtilen bu malzemeleri sınava gelirken yanlarında getirmeyecektir.

6. DİĞER HUSUSLAR:

a. Adaylar, başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamını taşımak zorundadır.

b. İnternet ortamında başvuru yapmadan önce açıktan devlet memur alımına ilişkin yukarıda belirtilen hususları titizlikle okumanız, başvurunuzu daha kolay yapmanız ve ilerde mağdur olmamanız için faydalı olacaktır.

c. Başvuru sırasında, internete girilen her türlü bilgi (KPSS tarihi, KPSS puan türü ve puanı,YDS puanı, okullar, bölüm, mezuniyet, askerlik durumu v.b.) mülakat öncesinde kontrol edilecektir. Yanlış/eksik bilgi verenlerin başvuruları sonlandırılacak, düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır. Bu kişiler için, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun, düzeltilmiş 525 sayılı Bilişim Suçlarını kapsayan 5’nci fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı haklarında yasal işlem başlatılacak, ilan edilen şartları taşımadığı hangi aşamada tespit edilirse edilsin, adayların başvuru/alım/atama işlemi iptal edilecektir.

ç. Seçme sınavlarından ve KPSS’den alınan notlardan elde edilen başarı puanı, yüksekten düşüğe doğru sıralanarak kontenjan kadar asıl ve asıl listenin dört katı kadar yedek aday belirlenecektir. Sınav sonuçları (www.jandarma.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı olarak tebligat yapılmayacak ve başarılı olsun olmasın hiçbir adayın başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

d. Devlet memur temin faaliyet takvimi, kontenjan miktarı, başvuru ve sınav tarihleri ile yeri, gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir. Başvuru sonuçları veya sınav sonuçlarının açıklanması gecikse bile lütfen internetten takip ediniz.

TABLO-1

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE JSGA BAŞKANLIĞINA ALINACAK MEMUR KADROLARI VE NİTELİKLERİ

SINIFIUNVANIDERECESİTERCİH EDİLECEK

İLLER

ALINACAK

PERSONEL

MİKTARI

ALINACAK

TOPLAM

PERSONEL

MİKTARI

KPSS YILI, PUAN TÜRÜ VE MİNUMUM NOTUPERSONELDE ARANILAN

NİTELİKLER

BAŞVURULACAK

ÖĞRENİM

DÜZEYİ

CİNSİYETİ
GİHSUZMAN

(1)

9ANKARA9112018 KPSS

KPSSP3

(En Az 60 Puan)

Hukuk Lis ans Programından Mezun Olmak.LİSANSE / K
DİYARBAKIR1
İZMİR1
GİHSUZMAN

(2)

9AYDIN1162018 KPSS

KPSSP3

(En Az 60 Puan)

İşletme, İşletme-Ekonomi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri,

Muhasebe Ve Denetim, Muhasebe Ve Finans Yönetimi, Muhasebe Ve Finansman, İşletmecilik, İktisat, Maliye- Muhasebe Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

LİSANSE / K
KİĞI/BİNGÖL1
EZİNE/

ÇANAKKALE

1
DİYARBAKIR2
ERZURUM1
GAZİANTEP2
GÜMÜŞHANE1
İZMİR1
SAFRANBOLU/

KARABÜK

1
MARDİN1
ÇAKIRSÖĞÜT/ ŞIRNAK1
TUNCELİ1
VAN2
SINIFIUNVANIDERECESİTERCİH EDİLECEK İLLERALINACAK

PERSONEL

MİKTARI

ALINACAK

TOPLAM

PERSONEL

MİKTARI

KPSS YILI,

PUAN TÜRÜ VE MİNUMUM NOTU

PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLERBAŞVURULACAK

ÖĞRENİM

DÜZEYİ

CİNSİYETİ
GİHSMÜTERCİM9ANKARA122018 KPSS

KPSSP3

(En Az 60 Puan)

Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Lisans Programından Mezun Olmak.

Son beş yılda YDS’den (Arapça) en az 60 puan almış olmak.

LİSANSE / K
1Mütercim-Tercümanlık (Farsça) Lisans Programından Mezun Olmak. Son beş yılda YDS’den (Farsça) en az 50 puan almış olmak.LİSANSE / K
AHSAVUKAT9DİYARBAKIR132018 KPSS

KPSSP3

(En Az 60 Puan)

Hukuk Lisans Programından Mezun

Olmak.

Avukatlık Ruhsatnamesine Sahip

Olmak.

LİSANSE / K
TUNCELİ1
VAN1
THSKİMYAGER8VAN112018 KPSS

KPSSP3

(En Az 60 Puan)

Kimya Lisans Programından Mezun

Olmak.

LİSANSE / K
GİHSMemur9ANKARA

(JSGA)

112018 KPSS

KPSSP3

(En Az 50 Puan)

Herhangi Bir Lisans Programından

Mezun Olm ak.

MEB Onaylı Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanlığı Sertifikasına Sahip

Olmak.

Web Tasarımı ve İnternet Sayfası Yönetimi Konusunda En Az 1 Yıllık

Deneyim Sahibi Olmak, HTLM, CSS,

Java Script Yazılım Dillerine,

Photoshop, After Effects,

Dreamwaver Programlarına ve Office Programlarına Hakim Olmak Tercih Sebebi Olacaktır.

LİSANSE/K
YHSBayan

Kuaförü

13ANKARA

(JSGA)

112018 KPSS

KPSSP94

(En Az 50 Puan)

Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanının

Saç Bakımı Dalından Mezun Olmak veya Lise Mezunu Olup 3308 Sayılı Kanuna Göre Bayan Kuaförlüğü Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip Olm ak.

LİSEK
SINIFIUNVANIDERECESİALINACAK

PERSONEL

MİKTARI

ALINACAK

TOPLAM

PERSONEL

MİKTARI

KPSS YILI,

PUAN TÜRÜ VE MİNUMUM NOTU

PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLERBAŞVURULACAK

ÖĞRENİM

DÜZEYİ

CİNSİYETİ
TERCİH EDİLECEK İLLER
THSTeknisyen12ANKARA

(JSGA)

112018 KPSS

KPSSP94

(En Az 50 Puan)

Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurum larının Mobilya

imalatı, Mobilya Döşeme imalatı,iç

Mekan ve Mobilya Teknolojis i,

Mobilya ve iç Mekan Tasarımı,

Mobilya iskeleti ve Döşemesi, Ahşap Doğrama Teknolojisi Dallarının

Birinden Mezun Olmak veya Lise Mezunu Olup 3308 Sayılı Kanuna Göre Ahşap Doğrama imalatı,

Mobilya imalatı Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

LiSEE
GİHSUzman9ANKARA

(JSGA)

112018 KPSS

KPSSP3

(En Az 50 Puan)

Fakültelerin Uluslararası ilişkiler,

Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası ilişkiler ve Deniz Güvenliği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler, Gümrük ve Uluslararası ilişkiler, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler Lisans Programlarının Birinden mezun Olmak.

LiSANSE/K
TOPLAM3737

Bir önceki yazımız olan THY Personel Alımı ve Başvuruları 2019 başlıklı makalemizde thy iş ilanları 2019, ve hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Konular

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

20 − 4 =