İş ilanları, İş Başvuruları, Personel Alımları – İsimOlsa.Com
İstanbul Zabıta Alımı ve Başvurusu 2020
Yazar: - 02 Mayıs 2020
150
0

Beykoz Belediyesi İŞKUR sayfasından, KPSS 70 taban puan koşulu ile 50 zabıta memuru alımı gerçekletireceğini duyurdu. Zabıta alımı müracaatları 01-10 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak olup, müracaatta bulunmak isteyen adayların, haber bünyesinde belirti edilen evraklarla gene belirti edilen adrese teslim etmeleri gerekmektedir. Pekala, Beykoz Belediyesi zabıta alımı müracaat şartları nelerdir? Kimler müracaat yapabilir? İşte ayrıntılar…

Beykoz Belediye Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un resmi internet sayfası üzerinden yeni bir memur alım ilanı yayınladı. İŞKUR’un ”kamu memur alım ilanları” kategorisinde yayınlanan ilana göre Beykoz Belediyesi, kendi içeriğinde sürekli olarak istihdam etmek üzere toplam 50 zabıta memuru alımı yapacak. Zabıta memuru alımı amacıyla Beykoz Belediyesi yönünden oluşturulan resmi açıklama şöyle;

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Beykoz Belediye Başkanlığı içeriğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre alçakta unvanı, kategorisi, derecesi, sayısı, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve başka şartları taşımak kaydıyla belirti edilen boş kadrolara açıktan atama yolu ile zabıta memuru alınacaktır.

ZABITA ALIMI ÖĞRENİM ŞARTLARINA GÖRE KADRO DAĞILIMI

1 – Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B kategorisi sürücü belgesine sahip 10 bay kadın zabıta alımı,

2 – Besin Teknolojisi, Besin Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B kategorisi sürücü belgesine sahip 4 zabıta alımı

3 – Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B kategorisi sürücü belgesine sahip 4 zabıta alımı,

4 – Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, en az B kategorisi sürücü belgesine sahip 32 zabıta alımı olmak üzere toplam 50 yapılmaktadır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirti edilen boş zabıta memuru kadroları amacıyla yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel şartlar alçakta belirtilmiştir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak amacıyla başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirti edilen alttaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirti edilen süreler işlemiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan ötürü bir sene ya da daha çok süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar amacıyla askerlik hali itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar amacıyla aranan başka müracaat şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvanlar amacıyla mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirti edilen puan türlerinden, belirti edilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha evvelce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ya da ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirti edilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına müracaat uygulanabilmesi amacıyla; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden çok olan alanı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan çok fark olmamak. Boy ve kilo belirlemeleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verdiği en az B kategorisi sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru esnasında;

1. Başvuru Formu Kurumumuzdan ya da Belediyemizin internet sayfasından (http://www.beykoz.bel.tr) temin edeceklerdir.

2. Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartının aslı ya da kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

3. Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı Okul Mezunları amacıyla Denklik Belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS netice belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınan doğruluğunu sağlama kodlu bilgisayar çıktısı

6. Erkek adaylar amacıyla askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

7. Görevini sürekli olarak yapmaya engel bir hali olmadığına dair beyanı

8. Sürücü belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9. 3 fotoğraf (1 sayısı forma yapıştırılacak)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü imtihana katılabilmek amacıyla;

Yukarıda kabul edilen müracaat belgelerini 01/06/2020’den 10/06/2020 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında) Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:41Beykoz/İSTANBUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile ya da başka şekillerde oluşturulan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri ideal olmadığı durumda oluşturulan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM girdilerinin uyumunu denetim etmek amacıyla adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan amacıyla boş kadro sayısınin beş katı oranında aday sözlü imtihana çağrılacaktır.

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan başka adaylar da imtihana çağrılacaktır.

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve süreyi müracaatların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.beykoz.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.

d) Başvuruları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik verileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu belge imtihana girişte ibraz edilecektir.

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir açıklamada bulunulmayacaktır.

f) Sınav giriş belgeleri imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun etkileşim verileri alanında belirtmiş bulunduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, yanlış adres bildirimleri başvuranın mesulluğundadır.

g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada meydana gelebilecek gecikmeler ya da postanın ulaşmamasından Beykoz Belediyesi mesul tutulamayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Zabıta Memuru alımı amacıyla sözlü ve uygulamalı imtihan yapılacak olup; sözlü imtihan ve uygulamalı imtihan 01/07/2020 Çarşamba günü Saat 10:00 başlamak üzere Beykoz Belediye Başkanlığı Gümüşuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:41 Beykoz-İSTANBUL adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır.Sözlü ve uygulamalı imtihan aynı gün ortamında bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Belediye, müracaatlardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı imtihana çağıracaktır.

SINAV DEĞERLENDİRME

a) Sözlü imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı imtihan ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

b) Sınavda değerlendirme; sözlü imtihanın %50 si, uygulamalı imtihanın %50 si alınarak imtihan puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak amacıyla en az 60 puan alınması şarttır.

c) Adayların atamaya temel başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirti edilen imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak amacıyla belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

d) Adayların atanmaya temel başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek imkan evvelcelik tanınır.

e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ilaveten yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; imtihan sonucunda personel alımı amacıyla ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu ya da yeterli bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir bölümünü ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da rastgele bir şekilde gerçeği sakladığı belirleme edilenlerin imtihanları geçersiz  ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi halleri belirleme edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sınav neticelerine, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içersinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan kurulu yönünden yedi gün ortamında neticelendirilir ve alakalı  yazılı olarak bilgi verilir. İlan Olunur.

Bir önceki yazımız olan Et ve Süt Kurumu İş Başvurusu 2020 başlıklı makalemizde et ve süt kurumu başvuru formu, ve hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Konular

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

2 × 4 =